• Profil školy

    •     

     Škola je koncipovaná ako škola poskytujúca všeobecné vzdelanie. Jej zámerom je, aby žiak získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní, aby si vedel vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére, aby bol pripravený pre pracovný a mimopracovný život. Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je kvalifikovanosť pedagogického zboru, jeho vhodné zloženie, čo škola spĺňa. Do výučby sa zavádzajú moderné učebné postupy a prístupy, ktoré umožňujú rozvíjať kľúčové kompetencie absolventov.

     Úplné stredné vzdelanie – vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A – získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného a osemročného štúdia a vykonaním maturitnej skúšky. Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Absolvent gymnázia môže pokračovať v následnom vzdelávaní na vysokej škole – terciálna úroveň ISCED 5, prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárne neterciálne vzdelávanie alebo vstúpiť na trh práce.

     V Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou študujú žiaci v 4-ročnom a 8-ročnom štúdiu. V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka tri zamerania:

     1. Práca s informáciami v modernej spoločnosti tento blok je zameraný na rozvoj komunikačných zručností a na predmety vzdelávacích oblastí človek a spoločnosť a jazyk a komunikácia. Možnosť profilácie žiaka je zabezpečená v rámci predmetov masmediálna komunikácia, mediálna výchova, umenie a kultúra a pomocou voliteľných predmetov a seminárov v treťom a štvrtom ročníku.
     2. Človek a prostredie – tento blok je zameraný na predmety vzdelávacích oblasti človek a príroda, jazyk a komunikácia a predmet geografia, s posilnenou časovou dotáciou pre vzdelávaciu oblasť človek a príroda. Možnosť vlastnej profilácie žiaka je zabezpečená v rámci predmetu prírodovedné praktiká v II. ročníku a pomocou voliteľných predmetov a seminárov v treťom a štvrtom ročníku.
     3. Človek a technika– tento blok bude zameraný na predmety vzdelávacích oblasti zameraných na predmety rozvíjajúce technické vzdelávanie, s posilnenou časovou dotáciou v informatike v prvom ročníku a matematiky v druhom ročníku a s možnosťou vlastnej profilácie žiaka pomocou voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku.

     Ďalšie vzdelávanie v cudzích jazykoch je umožnené študentom školy v Jazykovej škole.