• PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2022/2023

     Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa stanovujú pre prijímacie konanie na stredné školy tieto termíny: 

     1.      Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole je 
     do 28. februára 2022.

     2.      Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka je
      do 20. marca 2022.

     3.     Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je
     18. mája 2022.

     4.      Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je
     do 18. mája 2022.

     5.     Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je
     do 23. mája 2022.


     Termíny prijímacích skúšok:

     a) prvý termín 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022,

     b) druhý termín 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022.