Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Ekológia EKO
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Latinčina LAT
Literárny seminár LSE
Masmediálna komunikácia KMA
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pestovateľské práce PCP
Praktikum z prírodných a technických vied PRP
Programovanie PRO
Psychológia a sociológia PSS
Psychosociálny výcvik PSV
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Seminár z umenia a kultúry SUU
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie Spr
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou
    Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
  • 0554602138

Fotogaléria